Anar al contingut

La participació en la promoció d'Instagram "Viatge a Formentera 11è Aniversari" queda subjecta a l'acceptació de les següents condicions (les "Condicions") i a la següent política de privacitat i autorització d'ús d'imatge (la "Política de Privacitat").

1.1 ORGANITZACIÓ

La promoció publicitària anomenada "Viatge a Formentera 11è Aniversari" (la "Promoció") és duta a terme per la companyia RESTAURANTS SAONA, S.L. (en endavant "Grupo Saona"), societat de nacionalitat espanyola, amb domicili social a Gran Via Marqués del Turia número 35, Planta 1, 46005 de València (Espanya), amb N.I.F. B-97715460, constituïda per temps indefinit en virtut d'escriptura pública atorgada el 14 de març de 2006 davant el notari de València, D. Ramón Pascual Maiques, amb número de protocol 631 i que consta degudament inscrita en el Registre Mercantil de València en el Tom 8395, Foli 100, Secció 8, Full V-111915, Inscripció 1a, a través del perfil a la xarxa social Instagram de Grupo Saona @gruposaona (en endavant, el "Perfil d'Instagram") i requereix la utilització de l'eina EasyPromos, titularitat d'EASYPROMOS, S.L., amb N.I.F. B-65576878 i domicili a Carrer Bonastruc de Porta número 20, 17001 de Girona (Espanya) i inscrita al Registre Mercantil de Girona al Tom 2966, Foli 59, Full GI-56021...

La Promoció consistirà en un sorteig en el qual se seleccionaran 1 guanyador i 5 suplents. El guanyador o, si s' escau, el suplent designat, rebrà el Premi que es detalla a la Clàusula 1.4 de conformitat amb les presents Condicions.

La participació en la Promoció és gratuïta i podran participar totes les persones físiques majors de 18 anys residents a Espanya, segons s'indica en la Clàusula 1.3.

Grupo Saona durà a terme la Promoció des de les 12:00:00 hores (GMT+1) del dia 5 d'abril de 2024 i finalitzarà a les 23:59:59 hores (GMT+1) del dia 24 d'abril de 2024, ambdós inclosos (el "Període Promocional").

El sorteig per triar el guanyador de la Promoció es durà a terme el 25 d'abril de 2024. La participació implica l' acceptació total i absoluta de les presents Condicions.

1.2 REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Podran participar en la Promoció totes les persones majors de 18 anys que resideixin legalment a Espanya sempre que disposin d'un perfil a la xarxa social Instagram, respecte del que compleixin en tot moment amb les condicions i termes d'ús de la referida xarxa social (els "Usuaris").

S'informa que el nom i la fotografia de perfil enregistrat a Instagram de l'Usuari guanyador (en endavant, la "Fotografia de Perfil"), apareixerà al Perfil d'Instagram.

No podran participar en la present Promoció:

(A) Els empleats (o els seus familiars de primer grau) de qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Grupo Saona.

(B) Les persones físiques que participin directament o indirectament en el capital social de Grupo Saona.

(C) Qualsevol persona que hagi participat de forma directa o indirecta en l'organització o desenvolupament de la Promoció (agència, proveïdors, etc.).

(D) Les persones jurídiques.

(E) Els Usuaris amb comptes múltiples.

Sens perjudici de l' anterior, els socis, administradors, treballadors i empleats de Grupo Saona i de les empreses involucrades en la Promoció, els seus cònjuges o parelles de fet, i els seus parents en primer grau de consanguinitat o afinitat, podran realitzar aquelles actuacions pròpies de la participació descrites en les Condicions, als únics efectes de donar-li una major visibilitat i difusió a la Promoció, sense que en cap cas puguin resultar guanyadors del Premi.

Si després de les comprovacions oportunes, es posés de manifest que qualssevol dels Usuaris no compleixen amb els requisits anteriorment descrits o les dades proporcionades pels mateixos no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent així qualsevol dret sobre el Premi ofertat. A aquests efectes, Grupo Saona podrà demanar a tots els Usuaris, i en especial a aquells que resultin guanyadors, la informació i documentació necessària per confirmar el compliment de les Condicions. La manca de lliurament de la informació o documentació sol·licitada comportarà l'exclusió immediata de l'Usuari en la Promoció.

Grupo Saona es reserva el dret d' excloure Usuaris. En particular, es prestarà especial atenció a les activitats fraudulentes o amb intenció de perjudicar o danyar la imatge de la Promoció o de Grupo Saona, i s' exclouran aquells perfils en els quals s' observin comportaments aparentment abusius i malintencionats.

Grupo Saona es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació, d' efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció. Aquestes suspensions, variacions o modificacions no donaran dret en cap cas a reclamació per part dels actuals o potencials Usuaris en la Promoció.

1.3 CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ

Per participar en la Promoció els Usuaris hauran de reunir els següents requisits:

(A) Ser resident a Espanya i major de 18 anys

(B) Participar a través d'un perfil d'Instagram real i actiu, sense anomalies i que no es pugui considerar susceptible d'haver-se creat amb l'única intenció de participar en la Promoció. Per tant, només seran vàlids els perfils en què l'Usuari tingui una foto de perfil clara i identificable.

Per participar en el sorteig i poder optar al Premi, l' Usuari haurà de:

(A) Etiquetar i seguir el perfil d'Instagram de @GrupoSaona;

(B) Comentar en la publicació (amb menció) a la persona amb la qual vol gaudir del Premi, podent fer-ho en successives vegades etiquetant a quants Usuaris diferents es vulgui; y

(C) Aquells usuaris que tinguin el seu perfil privat (amb accés restringit als seus "Stories") hauran d'enviar un missatge a @gruposaona amb una pantalla en què es pugui comprovar que han compartit la publicació de forma correcta.

Aquells Usuaris que no duguin a terme tots els requisits anteriorment previstos no podran optar al Premi.

Un cop celebrat el sorteig, Grupo Saona es posarà en contacte per Instagram, per correu electrònic o telèfon amb el guanyador en un període no superior a tres (3) dies hàbils després de ser-li assignat el Premi, per indicar-li el procediment a seguir. En aquest sentit, Grupo Saona es reserva el dret a sol·licitar a l'Usuari guanyador que li proporcioni totes les dades personals que siguin raonablement necessàries per a la satisfacció del Premi (incloent-hi les dades personals de l'acompanyant). La negativa per part del guanyador a proporcionar aquestes dades personals, si això impossibilita de forma objectiva la posada a disposició del guanyador del Premi atorgat, implicarà la pèrdua del dret al Premi per part del guanyador.

Transcorreguts tres (3) dies naturals des de la primera notificació per part de l'equip del Grupo Saona al guanyador sense que aquests obtinguin cap resposta a la mateixa, o bé si el guanyador es negués a facilitar alguna de les dades personals sol·licitades (segons el que disposa el paràgraf anterior), el guanyador perdrà el seu dret a obtenir el Premi. En aquests casos, l' equip de Grupo Saona procedirà a contactar amb el primer dels suplents seleccionats, seguint el mateix procediment i termini contemplats anteriorment.

La selecció dels guanyadors i els suplents es realitzarà de forma aleatòria a través de la plataforma EasyPromos. EasyPromos és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova d'això emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el resultat del qual és inalterable per l'organitzador del sorteig i que qualsevol Usuari pot sol·licitar a l'organitzador.

Un cop gaudit del Premi, l'Usuari guanyador es compromet a enviar, almenys, quinze (15) fotografies o vídeos juntament amb el seu acompanyant gaudint del Premi, els quals podran ser publicats per Grupo Saona al Perfil d'Instagram, la pàgina web www.gruposaona.com, xarxes socials com YouTube, Instagram, o Facebook, i/o altres webs on s'inclogui publicitat sobre productes i serveis de Grupo Saona.

1.4 PREMI

El guanyador de la Promoció rebrà com a premi per a ell i un acompanyant que aquest designi (hauran de ser tots majors d'edat i amb D.N.I. en vigor) dos Nits a Formentera, Cala SAONA, amb les següents característiques (el "Premi"):

(A) El Premi es podrà gaudir fins al 30 de maig de 2024, subjecte a disponibilitat de l'hotel i vols en el moment que el guanyador desitja gaudir del Premi;

(B) El règim d'allotjament a l'hotel de quatre estrelles (4*) serà amb esmorzar;

(C) Vol d'anada i tornada des de Madrid amb trasllats Formentera (aeroport-hotel- aeroport);

(D) Assegurança de viatge bàsic inclòs.

Sens perjudici del que s' estableix anteriorment, les dates del Premi podran variar quan Grupo Saona o l' empresa organitzadora de l' experiència així ho consideri. Així mateix, Grupo Saona no es responsabilitza si durant el viatge determinades circumstàncies del Premi pateixen algun tipus de variació.

El Premi està subjecte a un pressupost màxim de tres mil euros (3.000€) per la qual cosa, si en les dates triades per l'Usuari guanyador per gaudir-ne el preu fos superior, l'excés sobre el pressupost establert haurà de ser abonat per l'Usuari guanyador del Premi. En cas que el pressupost sigui inferior, no s' abonarà per part de Saona a l' Usuari guanyador la diferència.

Les dades de l' agència organitzadora són:

SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U.
Agència de Viatges
C.I.F.: B57986846
C/Professor Beltrán Báguena 4 of 205
46009 València
Telèfon: 963162450
Mail: experiences@bcdtravel.es

Coneguda la identitat dels guanyadors, Grupo Saona publicarà el nom de l'Usuari guanyador al Perfil d'Instagram.

El Premi lliurat en la present Promoció no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició de l' Usuari guanyador, no podent ser bescanviejat per qualsevol altre producte ni per diners. Grupo Saona quedarà eximida de tota obligació o compensació als Usuaris si per causa de força major, per imperatiu legal, o per qualsevol altra causa no imputable a Grupo Saona, la Promoció fos suspesa o anul·lada totalment o parcialment. En tot cas, qualsevol suspensió o anul·lació seria degudament comunicada al guanyador del Premi.

El guanyador té dret a renunciar al Premi sense possibilitat de reclamació ulterior.

S'estableix un termini de quinze (15) dies naturals des de la data d'inici de l'experiència, per efectuar qualsevol reclamació motivada. Grupo Saona es reserva, en cas de necessitat, el dret de substituir el Premi per un altre de similars característiques.

1.5 COVID-19

Si com a conseqüència de la pandèmia COVID-19, el Premi no pogués ser gaudit pel guanyador o el mateix patís variacions, Grupo Saona no és responsable d' aquesta circumstància. En tot cas, Grupo Saona es compromet, en la mesura del possible, a buscar altres alternatives perquè l'Usuari pugui gaudir del Premi.

Així mateix, en el cas que per gaudir del Premi o realitzar qualsevol activitat inclosa en el mateix fos necessari disposar d'algun tipus de prova o anàlisi mèdica prèvia —PCR, test d'antígens, etc.—, el cost d'aquestes proves serà sufragat per l'Usuari guanyador del Premi.

1.6 PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, ofensiu, injuriós, discriminatori o que poguessin vulnerar drets de tercers o de Grupo Saona. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l' honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Grupo Saona no es responsabilitza dels danys ocasionats pels comentaris que facin els Usuaris a la Promoció i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d'altres Usuaris.

Grupo Saona es reserva el dret d' eliminar certes publicacions d' Usuaris o altres usuaris en el cas que el seu contingut no es consideri adequat per a la Promoció o que vulneri drets de tercers.

1.7 EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol merament enunciatiu, però no limitatiu, Grupo Saona no es responsabilitza dels possibles retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que pugui afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc es responsabilitza de l' ús que facin l' Usuari guanyador i els seus acompanyants del viatge, no assumint cap responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin patir durant la durada del mateix el guanyador i acompanyants o tercers.

Grupo Saona no assumeix responsabilitat en els casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial de l' esmentada experiència. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en la mateixa, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Grupo Saona i que afecti el normal desenvolupament de la Promoció, Grupo Saona es reserva el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre-la.

1.8 INSTAGRAM

Aquesta Promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Instagram per la qual cosa els Usuaris alliberen Instagram de tota responsabilitat pels danys eventuals que se'n derivin.

1.9 POLÍTICA DE PRIVACITAT I DRETS D' IMATGE

1.9.1 Tractament de dades personals: gestió de la Promoció

La participació en la Promoció implica, necessàriament, el tractament de dades personals dels Usuaris i de tercers seguidors dels usuaris (els "Seguidors") que siguin esmentats per l'Usuari i que hauran de ser, en tot cas, majors de 18 anys. En particular, Grupo Saona, com a responsable del tractament podrà tractar els noms d'usuari d'Instagram i les Fotografies del Perfil (les "Dades Personals") dels Usuaris i dels Seguidors que siguin esmentats pels Usuaris. Les Dades Personals dels Usuaris i dels Seguidors seran tractades per Grupo Saona amb l' única finalitat de gestionar i controlar la Promoció. La base jurídica d' aquest tractament és la necessitat de tractar aquestes dades per part de Grupo Saona per poder gestionar i controlar la participació en la Promoció de l' Usuaris i dels Seguidors. Així mateix, si l' Usuari decideix continuar seguint el Perfil d' Instagram un cop finalitzada la Promoció, Grupo Saona seguirà tractant necessàriament les Dades Personals de l'Usuari descrites amb anterioritat.

Respecte al tractament de les Dades Personals dels Seguidors esmentats per l'Usuari, l'Usuari manifesta que compta amb el consentiment exprés i informat d'aquest Seguidor per poder realitzar la publicació i difusió a Instagram de les Dades Personals.

Els Usuaris i els Seguidors podran exercitar els drets d' accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, així com retirar el consentiment prestat o qualssevol altres reconeguts per la llei, mitjançant notificació escrita a Grupo Saona, dirigint-se a la següent direcció d' email comunicacion@gruposaona.com. Els Usuaris i els Seguidors tenen dret a presentar reclamacions davant l' autoritat de control competent en matèria de protecció de dades; en el cas d'Espanya, és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

1.9.2 Tractament de dades personals addicionals: gestió del Premi

A més, en cas que l'Usuari resultés guanyador del Premi, a través de l'acceptació dels Premis, Grupo Saona tractarà necessàriament les Dades Personals de l' Usuari guanyador a efectes d' acreditar la seva identitat i per a la gestió del lliurament del Premi. Així mateix, Grupo Saona tractarà les Dades Personals de l'Usuari i, si s'escau, la dels Seguidors per anunciar al Perfil d'Instagram el guanyador del Premi.

El gaudi del Premi per part de l'Usuari i els Seguidors, implica el consentiment exprés d'aquests —requerit en virtut de la Llei Orgànica 5/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge— perquè les fotografies o vídeos (la "Fotografies") que es realitzin durant el gaudi del Premi puguin ser publicades amb finalitats de promoció comercial per part de Grupo Saona. La publicació, per part de Grupo Saona, de la identitat i Fotografies de l'Usuari i Seguidors guanyadors del Premi serà realitzada amb caràcter gratuït i per un període no delimitat de temps, per la qual cosa ni Grupo Saona hauran d' abonar cap quantitat per aquest concepte. El consentiment prestat per part de l' Usuari i Seguidors guanyadors del Premi pot ser revocat en qualsevol moment.

Amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, els mitjans en què, a més d'en el Perfil d'Instagram, pot ser publicada les dades identificatives i Fotografies de l'Usuari i Seguidors guanyadors del Premi són: la pàgina web www.gruposaona.com, xarxes socials com YouTube, Instagram, o Facebook, i/o altres webs on s'inclogui publicitat sobre productes i serveis de Grupo Saona, premsa, publicitat exterior o interior, fullets promocionals (incloent-hi octavilla descompte, catàlegs i mitjans publicitaris anàlegs). Aquesta publicació podrà realitzar-se mitjançant qualsevol sistema o format, modalitat o procediment tècnic.

1.10 DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Mitjançant el gaudi del Premi, l'Usuari i els Seguidors guanyadors del Premi cedeixen els drets de propietat intel·lectual sobre les Fotografies a Grupo Saona (incloent-hi, però no limitat a, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, i transformació —digitalització, retoc fotogràfic i pixelació, entre d'altres—) per a la seva explotació per qualsevol dels mitjans, suports i formats indicats en la Clàusula 8 anterior. Els drets de propietat intel·lectual se cedeixen per a tothom, pel termini màxim permès per la llei, amb facultat de cessió a favor de tercers. A aquests efectes, l'Usuari i els Seguidors guanyadors del Premi garanteixen que són els titulars exclusius de tots els drets de propietat intel·lectual sobre les Fotografies.

1.11 CANVIS

Grupo Saona es reserva el dret a suspendre o variar la Promoció en qualsevol moment, així com a modificar les bases durant el desenvolupament de la mateixa, donant-li a la modificació el mateix grau de publicitat que a la present. Si causes de força major fessin necessari ajornar o anul·lar la Promoció, es farà constar en les Condicions pel que convidem a consultar-les amb posterioritat a la participació.

1.12 FISCALITAT

Al Premi corresponent a la Promoció, li serà d'aplicació la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, segons la redacció vigent, el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries; i el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat per Reial decret 304/2004, de 20 de febrer.

A aquests efectes, correspondrà a Grupo Saona la realització de l'ingrés a compte o la pràctica de la retenció a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l'Impost sobre la Renda de No Residents (en endavant, "IRPF" i "IRNR", respectivament), segons es determini conforme a la legalitat vigent.

De conformitat amb l' esmentada normativa, s' informa als Usuaris d' aquesta Promoció que els premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions aleatòries vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte d' IRPF i IRNR, segons correspongui, sempre que la base de retenció del Premi sigui superior a 300 €. A aquests efectes, s' informa que en la mesura que la base de retenció del Premi supera els 300 €, Grupo Saona realitzarà davant l' Agència Tributària el preceptiu ingrés a compte, que suportarà sense repercutir-lo a l' Usuari guanyador.

Grupo Saona expedirà l' oportuna certificació que faciliti a l' Usuari guanyador el compliment de les seves obligacions fiscals en haver d' incorporar en la seva declaració d' IRPF el rendiment consistent en el Premi rebut juntament amb l' ingrés a compte. Grupo Saona no serà responsable de les repercussions fiscals que l' acceptació del Premi pogués tenir en la fiscalitat de l' Usuari guanyador que serà, en tot cas, per compte d' aquest.

L'Usuari guanyador haurà de confirmar el dia del lliurament del Premi les seves dades personals, així com mostrar el seu DNI o Targeta de Resident. Per tal que puguin ser efectuades les retencions esmentades en el punt anterior, el guanyador haurà de signar en tot cas un escrit justificatiu de la recepció del Premi en rebre el mateix i lliurar fotocòpia del seu DNI. En cas contrari, perdria el seu dret a la recepció del Premi.

L' emplenament de les dades personals i fiscals de l' Usuari guanyador necessari per al lliurament del Premi té caràcter obligatori, de manera que l' absència de qualsevol d' aquestes dades suposarà la pèrdua del dret al Premi.

1.13 CESSIÓ

Els drets i obligacions de Grupo Saona sota aquestes condicions es poden cedir per Grupo Saona, sense consentiment de l' Usuari a qualsevol tercer.

1.14 RECLAMACIONS

Per a qualsevol reclamació o consulta relacionada amb aquesta Promoció, pot posar-se en contacte amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic comunicacion@gruposaona.com.

1.15 LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquesta Promoció quedarà subjecta a les disposicions contingudes en la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc i a les contingudes en qualsevol altre cos legal que resulti d'aplicació. Les bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola, sent competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que puga plantejar-se amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.

1.16 GENERAL

Si qualsevol clàusula o part d' una clàusula d' aquestes bases fos o s' esdevingués nul·la, il·legal o no aplicable, aquesta clàusula o part d' una clàusula s' entendria per no posada en les bases, sense afectar de cap manera la validesa, legalitat o aplicabilitat de la resta de les Condicions.

Grupo Saona es reserva el dret d' emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d' acte susceptible de ser considerat manipulació, frau o falsificació de la Promoció.

En cas d' incompliment d' alguna de les clàusules d' aquestes bases, l' Usuari serà automàticament desqualificat de la Promoció i passarà a no ser possible candidat a obtenir el Premi.

Les Condicions estan disponibles a la pàgina web www.gruposaona.com.


 Última revisió: abril de 2024.

© València, Restaurants Saona, S.L., 2023. Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.